Zitting Nakad 4 Oct ’21 Zknr 210152

Zeer geachte leden van het hof.

mr.A.M.J.G van Amsterdam, voorzitter mr.T.H Tanja-Van der Broek, lid

mr E.L Plasma, lid mr.B.Stapert, lid

mr.P.J.G van den Boom, lid mr. V.H Wagner, griffier

  1. Eleonor Roosevelt hield in 1958 een inspirerende toespraak bij de Verenigde Naties.#1 “Where, after all, do universal human rights begin?” In small places, close to home_so close and so small tast they cannot be seen on any maps of the world. Unless these rights have meaning there, they may have like meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the lager world.” “Waar beginnen welbeschouwd de universele mensenrechten? Op kleine plaatsen dicht bij huis, zo dichtbij en zo klein dat ze niet te zien zijnop welke kaart van de wereld dan ook. Tenzij deze rechten daar betekenis hebben hebben ze nergens betekenis.Zonder gecoordineerde burgeractie om ze dicht bij huis te handhaven, zullen we tevergeefs zoeken naar vooruitgang in de grotere wereld”

Nu, in de 21e eeuw klinken haar woorden door:

1.1 De Secretaris Generaal van e Verenigde Natiesnde heer Anónio Guiterres (Twitter bio) ” We zullen nooit opgeven om deze wereld beter te maken voor iedereen, overal “

1.2 In deze tijd van crisis heeft Joe Biden een plan om miljoenen goedbetaalde banen te creëren en de werkende families vam Amerika de instrumenten, keuzes en vrijheid te gevende zo nodig hebben om beter terug te bouwen.#2

1.3 De President van de Europese Commissie mevrouw Ursula von der Leyen (tweet 30 mei 2020); “De rechtstaat beschermt mensen tegen de heersende maatschappij van de machtigen.We hebben onafhankelijke rechtbanken nodig een levendigmaatschappelijk middenveld, mediavrijheid en pluralisme, checks and ballades.met dit verslag beginnen we een open debat over de rechtsstaat in de EU. het is geen gemakkelijke kwestie.maar het is essentieel om vertrouwen op te bouwen.”

1.4 De Vice President van de Europese Commissie Frans Timmermans (3 April 2019) ” het vermogen om de Unie om de capaciteit van de Unie te handhaven is van essentieel belang.ten eerste omdat het een kwestie is van fundamentele waarden, een kwestie van wie we zijn ” #3

#1; https://www.amnestydeventer.nl/amnestyinternational/mensenrechten.html

https://vng.nl/nieuws/70jaar-universele-verklaring-voor-de-rechten-van-de-mens

#2 https://joebiden.com/build-back-better/

#3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_1972

1.5 De voorzitter van het Europese Parlement, de heer David Sassoli (25 Nov 20202) “we moeten erover praten om slachtoffers te helpen om de stilte te doorbreken, om onze vastberadenheid tegen geweld en voor gelijkheid uit te drukken, maar voornamelijk een einde te maken aan het geweld.” #4

1.6 De Voorzitter van de Europese Raad de heer Charles Michel (24 September 2021)”de Europese Unie zal nooit een oogje dichtknijpen voor schendingen van de mensen rechten .De rechtstaat de non- discriminatie en respect voor minderheden (waaronder LTBTQI) zijn kernwaarden. Dit is de essentie van de mensenrechtendialoog die we met veel landen over de gehele wereld voeren.” #5

1.7 Koning Willem- Alexander (4 Mei 2020)#6 “het minste wat we kunnen doen is niet wegkijken, Niet goedpraten.Niet uitwissen.Niet apart zetten.Niet normaal maken wat niet normaal is.En onze vrije,democartische rechtstaat koesteren en verdedigen.Want alleen die bied bescherming tegen willekeur en waanzin.”

1.8 Koningin Maxima (23 September 2020)”Het G7-Partnerschap bied een belangrijke kans om digitale financiële inclusie voor vrouwen te ontsluiten, zodat vrouwen productiever kunnen leven en een veiliger leven kunnen leiden”#7

1.9 Minister President Mark Rutte (24 September 2021) “Het is dus niet onze plicht om het kwaad te profeteren, maar om te vechten voor een betere wereld.U kunt er zeker van zijn dat de landen van het koninkrijk der Nederlanden daartoe met volle overtuiging zullen blijven werken.#8

2. Na 25 jaar werkervaring en een doctorsgraad van de Universiteit in Leiden kwam ik als advocate terecht in een wereld van ongekend onrecht, wanhoop en menselijk leed.Tia’s hartinfarcten,kanker en zelfmoorden wereld van mensenrechtenschendingen die zich afspelen tot de huizen van mensen tot achter de voordeur .Ik zou tientallen schokkende ervaringen met u kunnen delen rond gecertificeerde instellingen (G.I’s)uit het hele land.Ik beperk mij tot drie dossiers.

2.1 JB-West: Ouders kregen een maandag contact verbod opgelegd omdat zij mij als advocaat hadden ingeschakeld. Clienten werden onder druk gezet om mij te ontslaan mt aanhoudende incidenten en escalaties van de voogden.Dit acht ik als een inbreuk op artikel 18 van de Grondwet. Bij de kinderen werd een vijand beeld gecreëerd “door de advocaat mag jij je ouders niet meer zien” Ook op andere manieren werd geprobeerd mij als persoon onderdeel te maken van het geschil.Mijn rol als advocaat werd niet geaccepteerd.Ik werd net zo behandeld als elke andere buitenstaander (inbreuk op artikel 46 Advocaten wet) De commerciële ondernemingen/pleegouders met dure huizen en autos en een luxe levensstijl bouwden samen (buiten de ouders om) aan eenzijdige, valse dossiervorming en hielden op cruciale momentenbelangrijke informatie verborgen.Ik ontmoette rechters die al 10 jaar toestaan dat kinderen niet mogen terug keren naar huis, terwijl thuis geen enkele dreiging bestaat.

2.2 William Schrikker Groep: Een vader oud militair, is door valse dossier vorming, de wrede en repressieve werkwijze van pleegouders tot zelfmoord gedreven.

2.3: JBRA: cliënten zijn naar Polen gevlucht om hun kind te beschermen tegen de Nederlandse jeugdzorg. #9

3.Als Advocate, en moeder zet ik mij in voor de belangen van kinderen die misbruikt, verhandeld en mishandeld worden.Bij alles wat ik doe blijf ik mijzelf de vraag stellen: “is dit rechtvaardig?`’ #10

4. Na mijn partiële beroepsverbod van 12 April 2021, waarna ik binnen een week mijn zaken moest neerleggen en mij niet de tijd werd gegund voor fatsoenlijke overdracht heb ik deze zomer rust genomen.helemaal stil zitten kon ik niet want ik heb heel veel E-mails en brieven ontvangen met steunbetuigingen van mensen uit het hele land, en hulpverzoeken, ook van collega advocaten,juridishe of andere professionals uit het veld.met hen heb ik intervisie en overleg kunnen plegen, ook voor de zitting van vandaag.Ik ben dankbaar voor de steunde ik van mijn familie, vrienden en oud collega’s heb gekregen.

#4 https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20201119ST092007/orange-the-world-nee-tegen-geweld-tegen-vrouwen https://www.amnesty.nl/actueel/turkije-stapt-uit-verdrag-van-istanbul; https://huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/03/22/internationale-kritiek-op-turkse-opzegging-verdrag-van-istanbul;

#5 https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-release/2021/09/24/discours-du-president-charles-michel-a-l-assemblee-generale-des-nations-unies/

#6 http://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2020/05/04/toespraak-van-koning-willem-alexander-nationale-herdenking-4-mei-2020

#7 http://www.unsgsa.org/speeches/keynote-remarks-g7-event-catalyzing-digital-financial-services-women-across-africa

#8 http://www.unsgsa.org/speeches/2021/09/24/speech-by-prime-minister-mark-rutte-at-the-united-nations-general-assembly

#9 Citaat uit het gespreksverslag met de Deken d.d 23 november 2020. Nakad: kijk wat u wel moet weten over de situatie voor kinderbescherming en de jeugdzorginstelling dat was dan niet JB-West maar JBRA maar ook de instelling De Hondsberg waar dat jongetje verbleef met alle pedagogisch geleerde mensen, ze maakten zich geen zorgen over het feit dat het kindje zich elke dag, meerdere keren, met zijn lijfje tegen de muur stortte. Hij rende op de muur af en tot bloedens toe was hij met zijn hoofd tegen de muur aan het bonken.~En dat duurde zo een woedeaanval tussen de 5 minuten en 1 uur per keer hebben ze bij de Hondsberg verklaard aan de rechter.het jongetje moest ook constant bewaking hebben want hij was constant bezig te ontsnappen.En hij was zwaar autistisch dus hij werd nachts wakker en dan zwierf hij over de gangen.en dan ging hij ook in het toilet met het toiletwater en zich zelf in allerlei onmogelijke posities brengen.Zo diep en diep ongelukkig en getraumatiseerd was hij daar. En hij kreeg ook geen hulp.Hij kreeg jeugdzorg opgelegd maar hij was daar geparkeerd.En als u nu weet dat het jongetje heel gelukkig is bij zijn ouders, dat hij weer kan praten, dat hij nu korte zinnetjes zegt en dat hij de juiste scholing krijgende juiste stimulering juist op deze leeftijd is belangrijk.dan zal ik zeggen dat het buitengewoon zorgelijk is dat ouders zich in hun wanhoop niet gehoord worden, zelfs niet door een rechter die de zorgen van de ouders niet deelt.

#10 https://trouw.nl/politiek/europarlementarier-samira-rafaela-ziet-een-gebrekkig-bewustzijn-van-racisme-in-nederland~b9ec0dfa/

2 Rechterlijk macht als mede schuldige aan misdrijven jeugdzorg.

5 In mijn eerste gesprek met de Deken 23 November 2020 durfde ik niet uit te spreken dat de rechterlijke macht als ketenpartner van de Nederlandse Jeugdzorg medeplichtig is aan misdrijven als kinderhandel en kinderontvoering. #11 Daar denk ik nu anders over.het staat voor mij inmiddels vast dat de ketelpartners het systeem van de mensenrechtenschendingen willen beschermen en bewust in stand houden.

5.1 Op 19 Maart 2021 heb ik aangifte gedaan #12 van het jeugdzorg geweld bij het landelijk Parket van het Openbaar Ministerie tegen de gecertificeerde instelling, de Ministers, parlementsleden, rechters, de GI’s, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en andere ketenpartners.

5.2 Op 12 April 2021 heb ik een aanklacht wegens misdaden tegen de menselijkheid tegen Nederland ingediend bij de Officieren van Justitie van het Internationale Strafhof in Den Haag.# 13 en hen verzocht om de berechting en om de arrestatie van de belangrijkste verantwoordelijke bewind (Minister president mark Rutte, Minister Sander Dekker, en Minister Hugo de Jonge) en verdachten uit de uitvoeringpraktijk. Hieronder vallen ook leden van de rechterlijke macht en bestuurders van de GI’s en anderen. Hierin is expliciet stilgestaan bij de medische psychologische en gedragsexperimenten op kinderen en ouders.

5.3 Daarnaast heb ik in het afgelopen jaar correspondentie gevoerd met de Europese Commissie over de Nederlandse Rule of Law report van Europa (2020-20210)

6. Dit was mijn recht en burgerplicht (artikel 161Sv)

6.1 het was duidelijk dat de Deken op 23 November 2020 met name mijn kritiek op de rechterlijke macht scherp veroordeelde.

“Deken Henrichs; dan heeft u het weer over jeugdzorg en niet over de rechterlijke macht.En mijn zorg ligt op dat vlak.U meent zich te kunnen uitlaten over de rol en de functie van de rechterlijke macht als het gaat om jeugdzorg zaken.

Nakad; nou dat doe ik anders met passie moet ik u zeggen,…

Deken Henrichs: ja dat weet ik, dat weet ik

Nakad ;..want het grootste probleem van de jeugdzorg is de waarheidsvinding zullen we maar noemen, maar dat is een soort institutioneel valsheid in geschrifte.Daar lusten de honden werkelijk geen brood van.Dat is zo ernstig en nou zien we dus ook de afgelopen vier jaar dat het aantal uit huisgeplaatste kinderen is geëxplodeerd van 26000 naar 50.000.Nou als u die twee dingen: de valsheid in geschriften en de leugenachtige verklaringen enerzijds en aan de andere kant de explosieve groei van het aantal uit huis plaatsingen en het aantal toezichtmaatregelen, die in combinatie is al het bewijs dat er iets niet goed gaat binnen de rechterlijke macht.Want anders is dit niet te verklaren.

Elke, zelfs een eerste jaars, rechtenstudent die zou toch veel van deze valse dossiervorming moeten kunnen ophelderen.Al puur door deductie en puur door het waarderen van het bewijs.ja het is geen onderwerp wat mij plezier doet of waar ik met plezier in werk, in deze rechtspraktijk omdat het gewoon zo zorgelijk is.

En waar het gevolg dan is, en dan komen we bij mijn rol als advocaat, het gevolg is dat de ouders geen enkele rechtspositie hebben.Dus dat wou ik ook graag genoteerd hebben: het gevolg van te weinig kritische houding van de rechterlijke macht is dat ouders hebben geen rechtspositie.en ik wil u best een voorbeeld geven want,…

Deken Henrichs; nee ik wil niet, ik ga niet in uw zaken treden. De vraag die ik u zou willen stellen is, want ik hoor u allemaal dingen zeggen over de jeugdzorg en dan zijn daar rapporten over, daar ben ik mee bekend.En nogmaals er zijn, er gaan dingen niet goed bij jeugdzorg.Er gaan bij een heleboel instanties tot en met bedrijven en overheid dingen niet goed,… het gaat mij om de rol die u toedicht aan de rechterlijke macht. En u heeft gezworen of belofte gedaan op eerbied op de rechterlijke macht.

Nakad; dan denk ik dan hebben we alles gezegd want dan vallen we in herhalingen ja uw tijd is ook kostbaar en die van mij ook. kijk, die beperking, dat denk ik, dat moet je ook zien in de aard van de zaken.En nogmaals wijs ik op het feit dat dit normaal allemaal met gesloten deuren plaatsvindt en er dus veel misgaat en helaas de rechtsmiddelen ook systematisch niet helpen, want anders zouden we niet met zo ontzettend veel uithuis plaatsingen zitten en ook met een nationaal actieplan tegen de leugens van jeugdzorg, dat heet waarheidsvinding.

Rechters hebben ook een eed afgelegd

Nakad: En als rechtsmiddelen niet helpen en ik als advocaat niets kan doen en als er toch dingen zo ernstig fout gaan, dan zijn de meeste professionele mensen degenen die daar ook wat hardop over durven zeggen.En dat in de publiciteit durven te brengen, ook al is dat, nou dat blijkt vandaag weer, vooral een ticket naar verdere problemen in plaats van bijval en hulp.

Ik hoor de Orde van Advocaten te weinig over de rechtspositie van ouders en dat systeemwijs.Dus u vind mijn optreden in de individuele zaken niet fijn.maar dat vloeit voort uit het feit dat er systeemwijs geen rechtspositie is of nauwijks een rechtspositie is voor ouders.Ik denk dat de meeste professionele mensen aanwezig zijn als er ook onrecht plaats vind en dat zij daar aandacht voor durven te vragen. En ik kan mij best voorstellen dat andere mensen een andere stijl hebben en dat je daar iets van kan vinden.

Maar ik vind het toch heel jammer, dat het hele systeem erop gericht is om het onrecht te laten voortduren en om advocaten die daar iets van vinden toch, nou ja de mond te snoeren de praktijken te laten stoppen of wat dan ook .

6.2 Het is een feit dat mijn kritiek op de rechtelijke macht breed gedeeld wordt, namelijk dat de kinderen en ouders geen rechtsbescherming genieten, wordt op 14 September 2021 door de RSJ (Raad voor strafrechttoepassingen en jeugdbescherming ) geïllustreerd door 4 aanbevelingen. #14

Aanbeveling 1: Maak duidelijk hoe de voorgestelde structuurwijzigingen bijdragen aan het oplossen van het gebrek aan tijdige en passende hulp aan kinderen en ouders.

2: Stel het realiseren en waarborgen van kinder en mensenrechten als uitgangspunt centraal bij de vormgeving van het beleid over passende hulp en steun aan kinderen en ouders.

3: Beleg de verantwoordelijkheid voor de jeugdbescherming uitsluitend bij de Rijksoverheid.

4: Laat het perspectief van kind en ouder leidend zijn: Besteed bij de uitwerking van het scenario aandacht aan de vraag hoe kinderen zich gehoord en gezien voelen. Beschrijf het scenario hoe tijdig, onafhankelijk en kwalitatief goed onderzoek en advies aan de rechter wordt gegarandeerd zonder dat dit noodzakelijk buiten sluiten vertraagt. En werk de rechtspositie en de rechtsbescherming van de kinderen en ouders uit in het scenario.

6.3. Dit blijkt eveneens uit het artikel van 29 juni 2021 van prof.dr.I. W weijers, emiritus hoogleraar `jeugdbescherming aan de Universiteit van Utrecht. #15

#13 https://www.nakadlaw.nl/AangifteICC

#14 https://www.rsj.nl.actueel/nieuws/2021/09/14/rsj-doet-vier-aanbevelingen-voor-herijking-van-de-jeugdbescherming

#15 https;//www.njb.nl/blogs/dossier/-jeugdzorg/ ; https://www.njb.nl/media/4387/njb25_dossier-jeugdzorg.pdf

Nakad: wat betreft de rechtsbescherming valt het op dat de voorstanders van de wet de mond vol hadden van het “in kracht zetten van het gezin” Critici maakten echter duidelijk dat de jeugdwet 2015 feitelijk een ongekende machtsconcentratie bij de gemeenten introduceerde. Het accent in de wet lag namelijk precies omgekeerd, op inperking van de privacy van de ouders en uitbreiding van druk op het gezin bij vermoedens van een bedreigde ontwikkeling van het kind, buiten rechterlijk oordel en zonder juridische inkadering van rechtshulp~ aangeduid met dubieuze, niet bij de wet geregelde begrip ” drang” Er was niets gedaan mrt de kritische inspectie rapporten in de jaren voorafgaande aan de transitie, noch met de indringende kritiek van de advocatuur en de kinderrechters aangaande de noodzaak de rechtspositie van ouders en kinderen te verbeteren.

3 Nederlands oud-rechter:geen behoorlijke praktijk voering

De uitspraak van de Raad van Discipline van 12 April kan niet in stand blijven. Een Nederlandse oud-rechter heeft dit helder uiteengezet. Zie onderstaande uiteenzetting #16

7.1 “Je beroepsschrift lijkt mij terecht. Onbehoorlijk praktijkbeoefening in de zin van de Advocatenwet lijkt mij niet aan de orde. Wel ben jij (terecht) erg kritisch

7.2 Wat kan er over de beoordeling worden gezegd?

7.2.1 Opmerkelijk en dan ook belangrijk is dat de RvD direct al in 5.2 opmerkt er niet aan te twijfelen dat cliënten van verweerster en andere belanghebbenden tevreden zijn over haar rechtsbijstand en andere activiteiten en dat zij zich door haar gehoord en vertegenwoordigd voelen.De RvD voegt daaraan toe dat ook niet ter discussie staat dat er sprake is van zorgen en klachten, ook ernstige klachten, over het functioneren van de jeugdzorg.Tot zover dus: mevrouw naakt een voortreffelijke advocate!

7.2.2 Geen sprake van “onbehoorlijk praktijkuitoefening” dat geld-zo stelt de RvD in 5.3 _ook wanneer de verweerster zich activistisch opstelt.Zij mag zonder meer ook uitlatingen doen die Jeugdzorg of e rechtelijke macht ongevallig zijn.Dus nog steeds geen sprake van “onbehoorlijke praktijkuitoefening “

7.2.3 In het staartje van 5.3 en in 5.4 wordt desondanks al direct het vonnis geveld:”de RvD is van oordeel dat verweerster met DE WIJZE WAAROP verweerster zich als advocaat inzet om misstanden in de jeugdzorg aan de orde te stellen , blijk geef tijdelijk of blijvend niet in staat te zijn haar praktijk als advocaat in jeugdzorg gerelateerde zaken behoorlijk te kunnen uitoefenen..Ineens is er toch sprake van “onbehoorlijke praktijkuitoefening ” hoe kan dat ?

7.2.4 Blijkbaar wordt “DE WIJZE WAAROP” de praktijk wordt uitgeoefend.En meer precies de “de wijze waarop” jij misstanden in de Jeugdzorg aan de orde stelt.En wat is er mis met die wijze ? je hebt als advocaat toch op een verantwoorde kalme wijze echt bestaande knelpunten onder woorden gebracht ?

7.3 Verweerster lijd aan tunnelvisies wordt gesteld.een moderne hype ? In elk geval moeilijk.

7.3.1 Onwelgevallige uitlatingen mogen volgende de RvD en eerder had de Deken al te kennen gegeven “dat hij er niet tegen was dat advocaten misstanden aan de orde stellen.Integendeel dat is een taak en als dat nodig is om publiek te doen, dan moet je dat zeker doen” (p10RvD) .Als je dat leest me dan zou je denken:nou, dat heeft verweerster toch gedaan.

7..3.2 Zijn de Deken en de RvD met die term niet te slordig omgesprongen ?Juist wegens de vaagheid van die term had de RvD in moeten gaan op jouw verzoek een ggz psycholoog/orthopedagoog als getuige te horen.nog (veel ) beter zou zijn geweest de bekende rechtspsycholoog prof peter van Koppen (zie ook hierna)

7.4 Volgende overweging: a)uitlatingen over de rechterlijke macht en b) verkeerd gebruik van rechtsmiddelen .Zie mijn eerdere punt.De kern van jouw kritiek is steeds geweest dat de rechterlijke macht zich ten onrechte als “ketelpartner” opstelt en onvoldoende kritisch is.Niet meer en niet minder.Die ongetwijfeld kritische uitgangspunten kunnen en mogen redelijkerwijs toch niet worden opgevat als “een wijze van onbehoorlijke praktijkvoering ” ?

7.5 dan overweging5.8, beslissing RvD.Niet chic voor rechtspraak.deze hele passage lijkt enigszins op stemmingmakerij. Het staat verweerster uiteraard vrij, zo redeneert het college, om haar eigen redeneerstijl en bewoordingen te gebruiken. Tegelijk bevalt de stijl van verweerster het college niet.Hot college blijkt het gezegde dat “ieder vogeltje zingt zoals ie gebekt is” dus toch niet te accepteren. maar hoe kan et college zo’n opvatting in hemelsnaam als onderbouwing gebruiken van een beslissing die resulteert in: “onbehoorlijke praktijkuitvoering ” ?

7.6 Overweging 5.10 beslissing RvD .Mij lijkt dat het college zich vergist of misschien probeert iets weg te poetsen.ook niet chic.het college stelt namelijk dat het verzoek van de Deken immers enkel is gebaseerd op de stukken die zich in het dossier bevinden en dat die stukken niet afkomstig zijn van anonieme bronnen. het geval doet zich echter voor dat in die stukken duidelijke taal staat dat de Deken tegen jou heeft gezegd dat hij niet van plan as te vertellen van wie hij signalen had verkregen.Die personen hadden hem gevraagd hen niet bij naam te noemen (zie p7RvD)

7.7 tot slot. De beslissing van de RvD vind ik erg onbevredigend, weinig overtuigend ook. het lijkt mij dat deze voor jou persoonlijk diep ingrijpende beslissing meer onderzoek verdiend.En waarom heeft de Deken zich niet meer begrijpend opgesteld.Iedereen was het er over eens dat de aanpak van Jeugdzorg en het toezicht van de rechterlijke macht zacht gezegd zwakker schakels waren (zijn) Toen jij hem om hulp vroeg had hij bijvoorbeeld met je kunnen meedenken hoe het beter te krijgen.

4.Rechtbank van Warschau:grove schending internationale normen.

8. De Rechtbank in Warschau kwam te oordelen over de Nederlandse uitvoeringspraktijk aan de hand van het JBRA-dossier van de Australisch-Nederlandse ‘autistisch jongetje’ martin die op 5 jarige leeftijd in zijn pyjamaatje met politie overmacht van zijn bedje was gelicht en afgevoerd in een busje naar een geheime locatie.Op pagina 7 van het vonnis, bovenaan maakt de rechtbank expliciet melding van ‘kinderroof’ en gaat in op de bewust gevolgde ouder-onthechtingsstrategie in weerwil van het belang en de behoefte van het kind #17

“Volgens de geciteerd psychologische adviezen die als volledig professioneel en objectief moet worden beoordeeld, bewijst dit zonder twijfel dat de Nederlandse authoriteiten in dergelijke gevallen hebben gehandeld met grove schending van alle erkende internationale psychologische normen. Op een volledige vrije en ongepaarde manier beroofden ze de ouders van het kind, en lieten ze zelfs geen bezoeken toe gedurenden meer dan een jaar.De activiteiten van de Nederlandse autoriteiten hebben absoluut geen respect voor de gevoeligheid van het kind. Er is geen speciale professionele kennis vereist om op te merken dat elk kind in het bijzonder een autistisch kind, in de eerste plaats ouderlijke liefde, kalmte en veiligheidsgevoelens nodig heeft die door de ouders kunnen worden verzekerd en in het bijzonder de moeder die thuis blijft bij het kind. Dergelijk gedrag wordt als extreem onmenselijk en barbaars beoordeeld .Bijgevolg moet worden aanvaard dat er in dit geval een ernstige,reeele en directe vrees bestaat voor schending van de mensenrechten door de Nederlandse partij van de Den Hertog en hun kind -martin- precies artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens(en respectievelijk artikel 7 Handvest van de grondrechten van de `Europese Unie).

5. Wrakingen

9. Uiteraard is hoor en wederhoor belangrijk, maar de wet maakt hierop uitzonderingen.Soms moet een rechter een eigen, autonome beslissingen nemen en is de mening van de procespartijen irrelevant.Dit is het geval bij een verwijzingsbeslissing en ik had een precedent voorgelegd.Dit is in eerste aanleg gemotiveerd. #18 Toch wilde de rechter per se de mening van haar ketenpartner JB-west horen terwijl die alle jaren juist zo goed was bediend.

10. wat betreft de wraking van de `Raad van Discipline tijdens mijn eigen tuchtprocedure: dat de wrakingsgronden zijn afgewezen, is teleurstellend. De conclusie van misbruik van wrakingsgevoeligheid doet m.i. geen recht aan de context van de onregelmatigheden van de procedure in eerste aanleg, mede in het licht van de rol van de rechtspraak en de advocatuur als ketelpartners van de jeugdzorg.

11. Hoewel ik van mening blijf, dat bijvoorbeeld het wrakingsverzoek in Den Haag op technische gronden correct was, zal ik dat de volgende keer misschien toch anders doen.Ik betreur het dat er een onjuiste indruk is ontstaan dat ik niet aan hoor en wederhoor zou doen, wat de aandacht heeft afgeleid van het belang van de kinderen en het menselijk leed.

#18 Samengevat: ketelpartners rechtspraak en G.I waren samen verantwoordelijk dat de kinderen al meer dan tien jaar van hun ouders gescheiden waren, zonder überhaupt sprake was van familieproblematiek; een dossier met valse beschuldigingen (over slecht ouderschap) die al vele jaren eerder waren weerlegd, maar toch mochten de kinderen niet naar huis. De onrechtmatige situatie werd door de rechter telkens verlengd in plaats van gerectificeerd. Schrijnende feiten en omstandigheden-nodige incidenten en escalaties en een neerbuigende, vaak vijandige houding van de G.I naar de ouders die niet werden afgestraft-vormden de context van deze wraking.Daarbij was gemotiveerd aangegeven, dat de banden tussen JB-west en de rechtbank Den Haag in voorgaande jaren te innig waren.

#19 Nederland lijkt een een subtiele, meer sophisticated methode te hebben ontwikkeld ten op zichte van de methodes uit het verleden; (voor nrc abonnees) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/28/de-sovjet-dissident-die-het-misbruik-in-de-russische-psychiatrie-onthulde-a3978259; https://www.trouw.nl/nieuws/johannes-bax-heet-eindelijk-van-voren~b30a5f24/

6 .Complot denken, tunnelvisie en onvoldoende professionele distantie

12. Ik betreur het dat de Amsterdamse Deken een oordeel heeft geveld over de mentale gezondheid, maar mij niet heeft gewezen op de vertrouwenspersonen binnen de Amsterdamse orde van advocaten of een collega-advocaat ondersteuning liet bieden. ~Zijn opinies, zonder bewijs ter onderbouwing, over mijn “complot denken”, een “tunnelvisie” en “onvoldoende professionele distantie” werden feiten, toen deze werden gevolgd bij de Raad van Discipline. Daardoor zag ik mij genoodzaakt,op vergelijkbare wijze als veel van mijn cliënten, om een onderzoek te ondergaan bij een medische professional, een arts, om deze opinies te weerleggen#19 De betreffende arts heft op 24 September jl.zijn bevindingen vastgelegd, en deze heb ik met mijn huisarts die mij al jaren kent, besproken ter controle en vastlegging in zijn dossier. #20

het onderzoek leid mij tot e volgende conclusies die geldig zijn op dit moment.mevrouw Nakad-Weststrate is een bijzondere vitale, integere,intilligente vrouw die oogt conform kalenderleeftijd. Zij komt over als een evenwichtige,zelfkritische persoon die open staat voor discussies en dialogen.er zijn geen aanwijzingen in haar mentale status voor wanen of hallucinaties,complotheorieen of tunnelvisie. Er is geen suicidaliteit aanwezig in haar gedachte of gedragingen.Er is gezien de voorgeschiedenis en de huidige status, geen risico voor suïcidale gedragingen op korte of lange termijn.

7. DE wijze waarop: jurisprudentie

13.Als advocaat heb ik naar mijn mening op een verantwoorde en kalme wijze daadwerkelijk bestaande misstanden en mensenrechtenschendingen onder woorden gebracht.Dit is onder andere op you tube filmpjes te zien. Uitgangspunt is dat ook een advocate een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van de client te behartigen op wijze als hem in overleg met zijn client goed dunkt. #21

14. Ondanks dat het ongekende onrecht ook op mij een sensibiliserende impact heeft gehad, ben ik binnen het betamelijke gebleven en heb ik geen uitspraken gedaan zoals”. “Nederland is een enorm gajes land” of “Nederland is een enorm kut land ” (rechtbank Gelderland dd 19 April 2019. ECLI:NLRBGEL:2019:1746) of zoals. ” ik kom even opdagen om figuurlijk afgetuigd te worden door de Limburgse clown(Haagse Clown(s) ) of ” Dat zijn eenvoudige praktijken elke bananenrepubliek onwaardig, maar dagelijkse praktijk in Nederland” of ” Uw rechtbank is een volstrekt integerloze club die er geen moeite mee heeft burgers om de tuin te leiden un op te lichten. 9rechtbank Noord-Holland, 27 Augustes 2019, ECLI: NL :RBNHO:2019:7279

15. Ook collega advocaten zijn geschokt door deze Nederlandse mensenrechtenschendingen

15.1 Advocaat Erik Osinga is na “vermoeidheidsverschijnselen” enige tijd geleden volledig gestopt met jeugdzorgzaken en houd zich sindsdien daarvan afzijdig.Hij stond onder andere de famillienLeek bij, de betrokken moeder is zelf arts: een van de gevallen is de familie Leek uit Utrecht.Hun zoontje Tibbe is ernstig ziek.het jongetje wordt te vroeg geboren.later krijgt hij ernstige darmproblemen.De ouders gaan met de baby naar het ziekenhuis .De artsen in het ziekenhuis weten in eerste instantie geen raad met de ziekte, en om alles uit te sluiten vragen ze Veilig Thuis om advies. Die stelt vast dat het kindje door de ouders ziek wordt gemaakt Artsen in het ziekenhuis zeggen daarna dat dit onwaarschijnlijk is .Toch blijft Veilig Thuis de familie Leek te verdenken.vader en Moeder mogen op een gegeven moment zelf niet meer bij hun eigen kind. Nu maanden later, blijft Veilig Thuis toezicht houden op de familie Leek, ondanks dat er geen enkele verdenking meer is.#22

15.2 In eerste aanleg heb ik voorbeelden gegeven van collega advocaten die zich uitspreken over deze schandalen.daarbij wordt de rol van de Nederlandse rechtspraak betrokken .Ik herhaal de woorden van een van hen:

.”het doet mij goed dat er nog advocaten zijn die de moeite nemen om voor de rechtstaat te strijden. Ik heb eindeloze strijd achter de rug waarbij rechters mee hebben gedaan aan kinderontvoering. Via wrakingsverzoeken. Ik heb de hele samenstelling van het gerechtshof DEN HAAG gewraakt en ieder raadsheer ik heb tevergeefs de Hoge Raad vele malen gewezen op de onwetmatige gebruik van strafvorderlijke maatregelen en politie geweld waarvoor geen wettelijke grondslag is. dat gene wat nu met betrekking tot de bestuursrechter in de toeslagenaffaire aan het licht is gekomen geld ook voor de civiele rechter en zeker met betrekking tot het kinderrecht.De politie wordt ingezet terwijl zij geen bevoegdheid heeft ex art3 politie wet en die bevoegdheid niet kan ontlenen aan de deurwaarder in het kader van het ten uit voerlegging van executoriale titel (430rv) Ik wens u veel sterkte en als u een keer overleggen wil dan doe dat gaarne”

15.3 Een andere bekende oud jeugdrechtenadvocaat vertelde mij tijdens een overleg bij hem in zijn kantoorruimte, dat hij eens zijn toga heeft uitgedaan in de rechtszaal;zozeer waren de emoties bij hem opgelopen.

7. Van complottheorieen,tunnevisie, en onprofessionele distantie werden zij evenwel niet beschuldigd.Ik hield mijn toga aan, ik heb de rechtszaal of daarbuiten niet staan schuimbekken of stampvoeten , al heb ik soms de aandrang daartoe wel gevoeld. Mijn taalgebruik bleef zakelijk, en de inhoud feitelijk juridisch relevant.Ik meen dat mijn uitingen betamelijk en zo discreet , eerlijk en waardig mogelijk zijn , en horen te zijn in het belang van mijn cliënten. Zo goed als dit redelijkerwijs kan worden verwacht gegeven de moeilijke omstandigheden waarin ook ik mijn werk moest doen te midden van de misstanden en grove mensenrechtenschendingen. Daarom gaat het anders dan de Deken stelt, in deze tuchtzaak ook over de misstanden in de jeugdzorg en het ontbreken aan rechtsbescherming in het koninkrijk der Nederlanden.

Natuurlijk hebben deze misdaden mij als professional,mens en moeder van vier kinderen, geraakt.~Proffesioneliteit,integriteit en menselijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor mij.Ik heb er begrip voor dat mijn woorden pijnlijk kunnen zijn voor diegene die betrokken en verantwoordelijk zijn voor de misdaden, en hun angst om de gevolgen van hun daden onder ogen te moeten zien en te moeten verantwoorden.Hun angst omdat de angst en zwijgdictatuur wordt doorbroken.

8. Disproportionaliteit van de strafmaat.

17. Zouden mijn handelingen of uitingen op onderdelen onnodig grievend of onbetamelijk zijn geweest,quod non, behoort de raad van Discipline stil te staan bij de context van de misstanden en het feit dat ook overigens de op te leggen straf proportioneel dient te zijn in lijn met de jurisprudentie.Afgaande op de hiervoor aangehaalde uitspraken zou een passende straf wellicht een waarschuwing of berisping kunnen zijn, geen beroepsverbod van onbepaalde tijd.

18 De disproportionaliteit van de strafmaat laat zich verder illustreren door de recente schorsing van een advocaat die jarenlang een miljoenen fraude bij een zorgstichting faciliteerde. Hij kreeg op 13 September 2021 een schorsing van 24 weken opgelegd waarvan 12 voorwaardelijk.#23

9.Het systeem

19 “Minister Dekker heeft de misstanden in de jeugdzorg (sinds 1945). erkend op 12 JUNI 2019#24. Wat er in het verleden is gebeurt kunnen we helaas niet veranderen. het is belangrijk om recht te doen aan de slachtoffers van gisteren en te voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorg vandaag, de slachtoffers van morgen worden”

Minister Dekker zei op 5 September 2021 #25. ” toen ik op dit ministerie begon, heerste er een cultuur van scoren met goed nieuws en fouten wegmoffelen,….Een overheid die geen menselijk gezicht meer toont, dat is ook een vorm van willekeur”

#21 Raad van Discipline Amsterdam,25 ~januari 2021, Ecli:NL:TADRAMS:2021:20

#22 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/familie-furieus-over-beschuldiging-kindermishandeling-van-veilig-thuis.html

#23 https://www.advocatie.nl/tuchtrecht/schorsing-voor-advocaat-die-miljoenenfraude-bij-zorgstichting-faciliteerde/

#24 http://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/reactie-kabinet-op-het-rapport-van-commissie-de-winter

#25 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/05/slechteriken-pakken-dat-had-ik-als-kleine-jongen-al-a4057146

10.Artikel 3 verdrag van Istanbul, artikel 7 Statuut van Rome en artikel 6 EVRM

20 Tot op heden is de discussie over de misstanden in de Nederlandse Jeugdzorg hoofdzakelijk gevoerd op de grond van artikel 8 EVRM en het VN kinderrechtenverdrag en “het belang van het kind” Echter, de discussie behoren we uit te breiden naar artikel 3 Verdrag van Istanbul (geweld tegen vrouwen) en artikel 7 Statuut van Rome (een wijdverbreide systematische aanval op de burgerbevolking, met kennis van die aanval) Hierdoor komt et “belang van de ouders ” en hun leed scherper in beeld;overwegingen die er binnen jeugdzorg tot op heden niet toe doen.

20.1 “geweld tegen vrouwen en meisjes ( VAWG) is een van de meest wijdverspreide aanhoudende en verwoestende mensenrechtenschendingen in onze wereld van vandaag (en) blijft grotendeels niet gemeld vanwege straffeloosheid, stilte, stigma, en schaamte eromheen ” #26 Artikel 3 Verdrag van Istanbul beschouwt geweld tegen vrouwen als een schending van de mensen rechten en een vorm van discriminatie van vrouwen.Hieronder wordt verstaan ;”alle vormen van gender gerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort gewelddwang of willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privé-sfeer geschied”Zie ook de Declaration on the Elimination of `violation Against Women van de VN#27 Het lijkt mij dat men uitgaat van het directe geweld tegen de vrouw.

20.2 Een mogelijk nog gewelddadigere en nog wredere vorm van geweld tegen vrouwen, is het indirecte geweld, via haar kind(eren) .De beelden van de “Dwaze Moeders” in Argentinië #28 staan in mijn geheugen gegrift, net als die van de moeders van Srebrenica#29 en het lot van ongetrouwde zwangere meisjes in Ierland #30 Als vrouw en moeder wil ik,( en als advocaat zou ik verzoeken en eisen) dat Britney Spears op gelijkwaardige basis haar kinderen kan verzorgen als zij dat wil, en dat ze er zelf voor kan kiezen of ze zwanger wil worden of niet #31 Het kind is de zwakke plek van een moeder en geweld tegen het kind leidt vrijwel altijd tot psychologisch letsel, trauma en leed bij de moeder, net zoals overigens bij het kind.

20.3 Kinderen weghalen en weghouden bij hun moeder op basis van valse dossiervorming, dus met leugens en misleiding, is per definitie een daad van geweld, niet alleen tegen het kind maar ook tegen de moeder.Met name benoem ik direct weghalen van een pasgeborenen babytje wanneer de moeder nog onder invloed is van zwangerschaps hormonen als een zeer wrede praktijk.een babytje wordt soms tussen de benen weg gehaald.#32 Bij organisaties bijvoorbeeld Veilig Thuis wordt de indruk gewekt dat er actief en gericht op jonge zwangere vrouwen en meisjes “gejaagd” wordt.Deze jeugdorgorganisaties noemen als signalen en risicofactoren voor de veiligheid van onze kinderen:”tienerzwangerschappen, onbedoeld zwanger, laag opgeleid en alleenstaand (vooral in combinatie met de groeide veel in voorzorg komt)#33. (zie ook mijn opmerkingen hierna over discriminatie)

20.4 Mutatis mutandis geldt voor een vader eveneens dat het indirecte geweld, via zijn eigen kind(eren),zo mogelijk nog gewelddadiger en wreder zal zijadat het directe geweld, tegen hem zelf berichten dat het weghalen en weghouden van kinderen bij hun vader op basis van valse dossiervorming, dus leugens en verzinsels,altijd gewelddadig is, niet alleen tegen het kind, maar ook tegen de vader.

20.5 Als advocaten, rechters, en jeugdbeschermers, psychologen en artsen binnen het systeem zelf kinderen hebben, geldt dit ook voor hen.

20.6 Binnen een rechtsstaat hoort geweld vanuit de Staat tegen de vreedzame burgerbevolking eenvoudigweg niet voor te komen, en al helemaal niet op basis van leugens en verzinsels die tot feiten verworden en waaraan via de rechterlijke macht de schijn en de legitimiteit blijft verlenen in het koninkrijk der `Nederlanden.Het is een praktijk van wijdverspreide aanhoudende en verwoestende mensenrechtenschendingen, die ten onrechte wordt genormaliseerd.

20.7 Artikel 7 Verdrag van Rome is van toepassing op de Nederlandse jeugdzorg.Ik verwijs naar mijn aanklacht bij het ICC.het artikel noemt allerlei relevante onmenselijke handelingen waardoor opzettelijk menselijk lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt.

20.8 Mondige ouders worden via ( bedreiging of oplegging van )contact verboden en gezagsbeeindiging onder controle gebracht, gehoorzaamheid afgedwongen.Middels vrijwillige trajecten ,(drang dwang`) of verplichte trajecten.(via de rechter als de kinderen of ouders niet luisteren) Dit betekend dat het systeem in stand gehouden wordt via een terroristisch oogmerk (artikel 83aSr) :”het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen “ .Deze staatsterreur is een ernstige vorm van uitholling van de rechten van ouders en zeer gewelddadig.

21. Door de hoge aantallen OTS en UHP kunnen wij allemaal vaststellen dat het geweld tegen ouders in Nederland wijdverbreid en stelselmatig is.Het intentionele karakter van de werkwijze van de Nederlandse `jeugdzorg is al voldoende onderbouwd, mede gelet op de aanvullende stukken over de Rule of Law ,maar ook deze tuchtprocedure. Andere recente voorbeelden zijn:

21.1 De demissionaire Minister sander Dekker gaf op 8 September 2021 aan de wens van de Kamer niet in te willigen over het perspectiefbesluit.Dit zal voorlopig blijven gelden als een “intern pedagogisch besluit” en niet als een besluit als in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat door de rechter kan worden getoetst ;na dit besluit volgt in de regel gezagsbeediging.#34

Als gedurende een uithuisplaatsing blijkt dat het niet in het belang van het kind is om weer thuis te wonen, dan kan de GI als de verantwoordelijke voor de uitvoeringen de maatregel van de ondertoezichtstelling en de machtiging uithuisplaatsing ,besluiten de terugplaatsing bij de ouders niet meer aan de orde is en dat het perspectief van het kind elders ligt, bijvoorbeeld in een pleeggein.Dit besluit van de GI, het zogeheten perspectiefbesluit ,is geen besluit in juridische zin, maar een intern pedagogisch besluit .het is niet wettelijk vast gelegd en geeft richting aan de beantwoording van de vraag waar een kind uiteindelijk zal opgroeien”

“Waarom ziet de minister van Rechtsbescherming geen meerwaarde in het realiseren van een zelfstandige rechtspositieregeling van het perspectiefbesluit voor kinderen en ouders? Daarbij verwijs ik u ook naar het advies van de RSJ van 18 December 2020” “de door de RSJ geconstateerde knelpunten zijn wezenlijk en moeten worden aangepakt.Zo constateert de RSJ dat er nadat een perspectiefbesluit door een GI is genomen soms enige tijd voorbij gaat voordat een rechterlijke toetsing van het besluit plaatsvindt.Die tijdsduur heeft negatieve gevolgen, want in de tussentijd verstrijkt de aanvaardbare termijn en het kind hecht zich bij voorbeeld aan het pleeggezin ,waardoor de kinderrechter voor een voldongen feit van gezagsbeindiging kan komen te staan..(met aanvaardbare termijn wordt beoogd het belang van de stabiliteit en de continuïteit in de opvoeding van het kind te versterken en oneigenlijke verlengingen van de ondertoezichtstellingen te voorkomen.Vaak is dit een periode van twee jaar, maar dit betreft altijd maatwerk).dat vind ik onwenselijk. Het advies van de RSJ vormt voor mij dan ook aanleiding om met de rechtspraak, GI en de RvdK af spraken te maken over korteterminoplossingen binnen de huidige procedures om het beoogde doel te bereikende weten een snellere toetsing door de kinderrechter. en een betere rechtspositie voor ouders en kinderen. Met deze afspraken wil ik onnodige juridisering voorkomen en oplossingen vinden binnen de kaders van de rechtsbeschermingswetgeving.Over de voortgang informeer ik uw Kamer in het najaar 2021 in de voortgangsbrief jeugd. Zoals ik echter in mijn reactie op het advies van de RSJ reeds aangaf zie ik vooralsnog geen meerwaarde in het realiseren van een zelfstandige rechtspositie regeling voor het perspectief besluit voor ouders en kind, omdat de ouders dan tweemaal naar de kinderrechter zouden moeten, voor zowel het perspectiefbesluit, als voor de gezag beëindigende maatregel.In dat geval zouden verschillende juridische procedures naast elkaar gaan lopen en dat vind ik ook niet gewenst.Ik wil onnodige juridisering van deelprocessen in de kinderbescherming voorkomen ”

De RvdK, Jeugdzorg Nederland en de Raad van de Rechtspraak gaan op dit moment tahoe de huidige procedures zo goed mogelijk benut kunnen worden, zodat een snelle toetsing door de kinderrechter kan plaatsvinden. daarmee is nog niet gezegd dat deze afspraken volstaan en dat de aanvullende wet of regelgeving in zijn geheel niet nodig is.In het najaar volgen de uitkomsten van de gesprekken op basis waarvan ik verder wil bezien wat er nodig is, mede in het licht van de evaluatie van de herziene KB-wetgeving. De leden van de D66-fractie en de leden van de CDA-fractie hebben gevraagd waarom ik de uitkomsten van de evaluatie van de wet herziening kinderbeschermingsmaatregel (hierna WHK) wil afwachten en niet direct het advies van de RSJ overneem om het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen.Ook de leden van de SGP-fractie hebben gevraagd waarom ik geen wettelijke basis creëer.In reactie hierop geef ik aan dat besluitvorming op dit punt een zorgvuldige en integrale afweging vereist.Ik ben de RSJ erkentelijk voor hun analyse en hun advies om een zelfstandig rechtspositiereglement voor het perspectiefbesluit te realiseren.Alvorens te sluiten voor een nieuwe wetgeving ,acht ik het echter zorgvuldig om met de GI, RvdK en Raad voor de Rechtspraak te verkennen waar kansen op verbetering in de praktijk liggen, die aansluiten op de behoeften van ouders en kinderen om hun bezwaren tijdig te laten toetsen door een kinderrechter. daarbij het hangt het perspectiefbesluit als pedagogisch besluit nauw samen met de gezag beedigende maatregel.indien uit de gesprekken met de rechtspraak, de GI’s en d3 RvdK blijkt dat wetswijzigingen nodig zijn, dan ligt het daarom voor de hand dit te doen in aansluiting op en passend bij de eventuele voorstellen tot wetswijzigingen die uit de evaluatie van de wet volgen.Eventuele wetswijzigingen moeten zorgvuldig worden getoetst op comptabiliteit met het huidige systeem van kinderbeschermingsmaatregelen.

wij hebben gevraagd naar de paralellen tussen de aanbevelingen van de RSJ en van de commissie-De Winter antwoordt Minister Dekker: “Zowel in het advies van de commissie-de Winter als in het advies van de RSJ wordt de aandacht gevestigd op de positie van voogdijkinderen en het belang om deze kinderen en hun (pleeg)ouders betere te betrekken bij de besluiten die over hen worden genomen”. “wat is in dit verband de status van het opvolgen van aanbevelingen uit het advies van de commissie de Winter ?”daar spelen de organisaties zelf een belangrijke rol in. Input hiervoor zijn de onderzoeken van Advies en Klachten bureau Jeugdzorg ( AKJ) en Van Montfoort naar respectievelijk de huidige en informele klachtenprocedures bij de GI’s, de RvdK en VT en lastig klaaggedrag bij de GI’s. Vanuit clientenperspectief zijn de bevindingen onder meer dat het voor cliënten niet altijd duidelijk is waar en op welke wijze ze hun onvrede kunnen uiten en dat jeugdigen daarnaast veel drempels ervaren om hun onvrede te uiten” “De vraag of er in formeel wettelijke zin zaken verbeterd dienen te worden, heeft onze aandacht.daarnaast nemen we de aanbevelingen van de commissie- de Winter mee in lopend en toekomstig beleid.In reactie op de vraag van de leden van de D66 fractie waarom er bij de verlenging van een crisismaatregel bij de wet verplichte GGZ wel een rechterlijke toetsing is, maar bij perspectiefbesluiten niet, geef ik aan dat overheidsingrijpen in gezinnen door de inzet van een gedwongen maatregel een zwaar middel is.Waarborgen voor rechtsbescherming zijn nodig om dit zorgvuldig te doen.Daarom worden de meeste ingrijpende maatregelen, zoals uithuisplaatsingen en gezag beëindigingen altijd rechterlijk getoetst, net zoals de borgmachtiging op grond van de WVggz via de rechter verloopt”. De leden van de CDA fractie hebben gevraagd hoe de voorgestelde aanpak bijdraagt aan een oplossing als blijkt dat et niet standaard is dat na het nemen van een perspectiefbesluit een onderzoek tot gezag beëindiging wordt gedaan en rechtsbescherming volgens de ledenpas mogelijk is in het kader van een onderzoek tot gezagsbeindiging, maar dit onderzoek niet altijd wordt gestart.ook vragen de leden van de CDA fractie zich af of de afspraken van de RvdK ~jeugdzorg Nederland en de `rechtspraak altijd zullen leiden tot gezag beëindiging.Gezag beëindiging is in principe aangewezen als het opvoedingsperspectief niet meer bij de ouders ligt, maar dat hoeft ook niet altijd zo te zijn.GI’s kunnen dit in het belang van het kind een te grote stap vinden.In overleg met de RvdK,jeugdzorg Nederland en de raad voor de rechtspraak wil ik voor deze uitzonderingsgevallen nagaan welke verbeter afspraken we in het huidige systeem kunnen maken in relatie tot het perspectiefbesluit,zodat ook in deze gevallen tijdig een toets kan plaatsvinden door een kinderrechter.

“In relatie tot de doorlooptijden van rechterlijke beslissingen over gezahg beëindiging vraag ik u hoe zich dit verhoudt tot de Europese jurisprudentie, en dan doelen ik op de jurisprudentie over artikel 6 van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat een ieder recht heeft op een eerlijke procedure en een berechting binnen redelijke termijn. “Er is mij geen specifieke jurisprudentie van het Europese hof voor de rechten van de Mens bekend over de redelijke termijn in een procedure over gezag beëindiging. Echter geldt in algemeenheid dat lange doorlooptijden voor rechterlijke beslissingen ongewenst zijn. Voor kinderen en ouders is het van belang dat snel duidelijk wordt is of volgens de rechter het gezag moet worden beëindigd. daarnaast moet worden voorkomen dat ,door het verstrijken van de tijd tussen het nemen van een perspectiefbesluit door de GI en het oordeel van de rechter, voor het kind de aanvaardbare termijn voor terugplaatsing is verstreken en de rechter voor een voldongen feit wordt geplaatst om het gezag van de oude te beëindigen. In de eerdergenoemde gesprekken met de RvdK, GI’s en de rechtspraak wordt besproken hoe dergelijke ongewenste siuaties kunnen worden voorkomen.

21.2 De toekomstplannen voor de jeugdzorg wijzen uit dat de misstanden opnieuw niet zullen worden geadresseerd; allerlei organisaties, zelfs de raad van de Kinderbescherming zullen worden gefuseerd in een team onder leiding van Veilig Thuis, dat als een geconcentreerd machtsblok met een stem over het gezin zal beslissen.#35

21.3 Het intentionele karakter is tussen de regels door te lezen in de woorden van de Minster dekker van 5 September Immers , de kinderen in de jeugdzorg vandaag , zijn de slachtoffers van vandaag en niet pas morgen . hun ouders zijn ook de slachtoffers van vandaag . waarom is nog geen begin gemaakt met het stoppen van de mensenrechtenschendingen ?ondanks de belofte op 12 juni f2019, niemand neemt verantwoordelijkheid.

2.14.Ook de onderstaande tekening van Augeo, een doolhof zonder uitgang, illustreert het web van valse dossiervorming en mensenrechten schendingen, waarin ouders en kinderen verstrikt raken, de weg naar huis komt er expliciet niet in voor #36 Het romantische beeld van de Staat die kinderen tegen hun eigen ouders beschermd, en kinderen die door jeugdzorg snel en goed geholpen worden, klopt niet met de werkelijkheid.Achter de vrolijke tekeningen en het kinderlijk taalgebruik gaat veel leed schuil dat door jeugdzorg veroorzaakt wordt en niet door de ouders.In het systeem zijn tientallen overheidsinstanties en honderden zonet duizenden commerciële bedrijven werkzaam.

#32 https://www.hartvan Nederland.nl/persoonlijke-verhalen/trudy-moest-gedwongen-haar-kind-afstaan

#33 file://C:/Users?eigenaar/Downloads/kwetsbare-zwangeren-en-bescherming-van-het-ongeboren-kind-20181101.pdf

#34 file:///:Users?Eigenaar?Downlaoads/beleidsreactie-op-het-RS-advies_’Perspectief_besluit_in_de_jeugdbescherming”.pdf; http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/08/tk-beantwoording-vkc-vragen-met-berekking-tot-justitiele-jeugd-en-jeugdbescherming

#35 fil:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/Toekomstscenario_kind-_en_gezinsbescherming_.pdf

#36https://www.augeo.nl/actueel/wie-helpt-jou-als-het-thuis-niet-goed-gaat. https://augeo.nl/-/media/Files/wie-je-tegenkomt/Definitieve-versie-keten.ashx

22. Artikel 6 ERVM bepaalt dat de EU-lidstaten een eerlijk proces waarborgen, op basis van onafhankelijke en onpartijdige toetsing waardoor leugens en verzinsels, valse beschuldigen geen kans krijgen.

23. het Hof van Discipline heeft een concept leidraad onpartijdigheid en integriteit opgesteld.Dit concept is ter consultatie aan organen van de beroepsgroep en de raden voorgelegd. Tijdens de jaarvergadering is en terugkoppeling gegeven van het binnen het hof gehouden intervisie gericht op het optreden van het college op de zitting.”integriteit-voor wat betreft haar inhoud en betekenis aan voortdurende verandering onderhevig- vergt een permanent bewustzijn en een actieve houding van al degenen die in de tuchtrechtspraak werken, waarbij grote waarde wordt gehecht aan het binnen het hof van discipline bespreekbaar maken van de juiste afweging in het concrete geval, waar nodig in overleg met de voorzitter.” #38 Het hof benadrukt de leidraad (onderaan pag.1) het belangmeer algemeen-dat het huidige stelsel van het dvocatentuchtrecht door het EHRM is getoetst aan de eisen die artikel 6 ERVM stelt (1 Cf.de zaken Engel (8 Juni 1976),Le Comte e.a (23 Juni 1981 en 10 Februari 1983),De Cubber (26 october1984) en Weber (22 Mei 1990))

11. Psychologische en andere overwegingen

24. Tot nu toe is de discussie over de misstanden in de Jeugdzorg vooral gevoerd door een juridische bril.ook die benadering behoort inziens breder te worden gemaakt.

24.1 Psychologen en Psychiaters behoren bij te dragen aan de discussie door de bril van narcisme,psychopatie, socioapathie, sadisme en andere persoonlijkheidsstoorn aan empathie en geweten. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleg geven over de kenmerken van de nieuwe bestuurscultuur van Nederland die de laatste 20 jaar sluipenderwijs de plaats heeft ingenomen van de oude bestuurscultuur van de beginselen ven behoorlijk bestuur#39 en het concept van de dienende overheid. Zij kunnen uitleg geven over de invloed daarvan op de uitvoeringspraktijk,zoals het plannen van afspraken met een ouder die eerder op de dag een chemokuur heeft ondergaan, het weigeren dat kinderen afscheid mogen nemen van een grootouders op het sterfbed, het intentioneel plaatsen van moslim kinderen bij homosexuele pleegouders#40het “niet” nodig vinden dat kinderen het 20-jarig huwelijksjubileum van hun ouders mogen vieren .Zij kennen mechanismes om een angst en zwijgcultuur af te dwingen, en de misdrijven in de beeldvorming te presenteren als “fouten” en een cultuur bouwen van “fouten maken mag”. Last but not least:”zij kunnen uitleg geven over het feit dat veel slachtoffers van gisteren, de daders zijn van vandaag.#41

24.2 Organisatie adviseurs en HR-specialisten kunnen bijdragen aan de discussie door de bril van de organisatie-en machtsstructuren en arbeidsverhoudingen. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleg geven over hoe de schaalvergroting in het onderwijs, de “professionalisering ” en regulering van medische en juridische beroepsbeoefenaren, via een beperkt aantal bestuurders op cruciale posten (de banen carousel) , leidt tot machtscontrole over honderden mensen die aangestuurd worden. Uitleg geven over de ruimte van werknemers en vrije beroepsbeoefenaren, om op te komen tegen misstanden is verkleind via protocollen en andere instrumenten.Zij kunnen uitleg geven hoe ketelpartners hun volgzame medewerkers kunnen beschermen via het tuchtrecht en dissidenten kunnen beschadigen en excommuniceren via het tuchtrecht. Er kan worden gekeken naar beloningsstructuren en netwerkcorruptie. Zij kunnen uitleg geven welke mensen boven komen drijven als toekomstig bestuurstalent in een organisatiecultuur van machtsmisbruik en controle, zonder empathie en geweten waar mensenrechtenschendingen genormaliseerd zijn. In het kader ben ik benieuwd of mevrouw Pasma-zij adviseert, onderhandeld en procedeert in complexe zaken en treedt op als sparrings partner voor bestuurders en toezichthouders- dit ook doet voor bestuurders en toezichthouders van de jeugdzorg en of zij deze themas met hen bespreekt.

25. Maar het belangrijkste is dat het commerciële systeem van kinderbescherming onmiddellijk wordt ontmanteld en dat deze vorm van “hulpverlening” helemaal stopt.het baad meestal niet, en het schaadt altijd.#42 Niemand binnen het Koninkrijk der Nederlanden neemt verantwoordelijkheid,tot en met de Hoge colleges van de Staat aan toe.

26. Het is niet voor het eerst dat Nederland commerciële verdienmodellen ontwikkelt op basis van menselijk leed,en vervolgens de mensenrechtenschendingen als normaal beschouwt. Andere voorbeelden zijn de slavernij (16-19e eeuw), de jodenhandel(20e eeuw) en de moderne incasso industrie (21e eeuw) >ook het afschaffen van de kinderarbeid heeft heel lang geduurd, nadat schrijver jacob Jan Cremer na een bezoek aan de Leidse textielfabriek in 1863 geschokt melding maakte van de verschrikkelijke omstandigheden waarin kinderen moeten werken en een oproep deed (aan de koning) om kinderarbeid per direct af te schaffen.

12. De rol van de ketenpartners

27. Wat de Deken mij 23 November 2020 verweet, is al genoemd ik had mij moeten beperken tot de reguliere verweerschriften,beroepsschriften of andere rechtsmiddelen, maar geen melding maken van de verschrikkelijke omstandigheden om mij heen, in jeugdzorg en in de rechterlijke macht, met een oproep dit systeem af te schaffen. Ik zie dat mr Bart Stapert als strafrechtadvocaat ook langs die lijn heeft leren denken #43Ik beschouw de advocatuur als een controleur om te zorgen dat de procesgang eerlijk verloopt en op het moment dat dat niet zo is stip je het als advocaat aan”

28.Die aanpak zou misschien kunnen werken, hoewel dat in de huidige strafrechtpraktijk ook kan worden betwijfeld, maar niet in het jeugdzorgdomein waar geen enkel proces eerlijk verloopt zolang de rechter als ketenpartnereen van de partijen heeft te dienen en leugens en verzinsels accepteert.Als de rechtstaat niet functioneert, kan geen enkele advocaat adequate en effectieve rechtsbijstand verlenen.dan dient de advocaat slechts om de schijn op te houden tijdens het showproces.

29.Dat geld ook voor de advocaten met incidentele succesjes.Advocaten kunnen door de rechters worden beloond met een succesvolle uitkomst of juist niet.Een enkele positieve uitspraak is wenselijk om de schijn van een functionerende rechtstaat hoog te houden> Universitaire docenten en professoren kunnen college geven en zo lijkt het alsof Nederland mensenrechtenverdragen naleeft.Onze politici kunnen dit de Europese Commissie en andere EU-lidstaten “wijs maken” Maar de absolute aantallen en de schrijnende verhalen van slachtoffers die de tientallen jaren gedocumenteerd worden, spreken een andere taal. Die paar successen staan in geen enkele verhouding tot die tienduizenden geweldsdelicten tegen ouders en kinderen vanuit jeugdzorg, die door rechters onopgemerkt blijven.Het is onderdeel van het systeem.

30. De lijn van de Deken mr Henrichs en mr Start staat haaks op het pleidooi van Eleanor Roosevelt en de wensen van de internationale gemeenschap. Het kan -en mag- niet van mij worden verlangd dat ik zwijg en meewerk, dus dat ik handel in strijd met mijn Advocateneed, in strijd met mijn geweten (artikel 9EVRM en artikel 18 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ),en in de strijd met het recht van de Europese Unie (artikel 10 Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie jo artikel 6 lid 1 Verdrag betreffende de Europese Unie). Van mij kan-en mag – niet worden verlengd dat ik als advocaat medeplichtig wordt aan misdrijven, en misdaden tegen de menselijkheid (artikel 7 verdrag van Rome) door op te blijven treden in wat ik inmiddels heb geïdentificeerd als schijnprocessen, waar cliënten geen rechtsbescherming krijgen (anders door geluk, toeval of willekeur)

31.Een oud advocaat verwoordde het als volgt:

” Het valt op dat de Deken zijn optreden spiegelt aan de werkwijze van Jeugdzorg.Dat zijn patronen die niet onopgemerkt blijven. In dit geval de patronen die passen bij de onderliggende criminaliteit.In mijn ogen neemt de Deken deel aan de criminele Jeugdzorg.Dit betekend IMO dat hij middels zijn klachten tegen u deelneemt aan mensenhandel.De conclusie in uw tuchtzaak moet zijn dat u gedaan heeft wat onder gegeven omstandigheden van u kon worden verwacht. De Deken helpt u niet en maakt misbruik van de omstandigheid om uw werkwijze af te keuren en te bewerkstelligen dat u geen jeugdzorgzaken meer doet.Daarvan gaat het nodige uit naar uw beroepsgroep.het precedent van de beslissing van de Raad van 12 April 2021 is ongekend.Andere advocaten zullen nu wel twee keer nadenken voordat ze actief optreden tegen jeugdzorg, want ze kunnen van het tableau geschrapt worden verboden bepaalde zaken te behandelen. had de Deken u gewoon geholpen dan was er nu misschien een geslaagd front geweest tegen de criminele Jeugdzorg.”

32.De dynamiek van de ketelpartners wordt ook zichtbaar door de acht pagina’s tellende brief dd.20 juli 2021 van de directeur van de Raad van Kinderbescherming Noord-Holland, mevrouw drs. Maaike Smeels bijgestaan door hun jurist de heer Marco Dolieslager, die ik via de Amsterdamse Deken, mr. Henrichs, heb ontvangen.Dit betreft het dossier van de Australische autistische jongetje Martin die nu in polen is bij zijn ouders.

32.1 Mevrouw Smeels geeft onder meer aan dat de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat “mevrouw mr Nakad door haar stellingen zich zeer onheus, betamelijk,ongepast en onnodig grievend heeft uitgelaten” jegens (onder meer) de Raad van de kinderbescherming #44

#38 https://hofvandiscipline.nl/geen-categorie/persbericht-leidraad-onpartijdigheid-en-integriteit/

#39 https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/handreiking-lozingen/procedure-keuze-rechtsbescherming/algemene-beginselen-behoorlijk-bestuur/

#40 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/het-einde-van-de-perverse-prikkels.4871619

#41 https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Minderjarige-jongens-uit-jeugdinstellingen-worden-misbruikt-Soms-denk-ik-dat-de-pedos-net-zon-achtergrond-hebben-als-wij-26052078.html

#42 https://www.managementboek.nl/boek/9789078709350/baat-het-niet-dan-schaad-het-wel-remko-iedema

#43 https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/1ead8d30-7278-47e7-a4ee-9fa46c74501d/bart-stapert-neemt-afscheid-van-de-advocatuur-en-gaat-aan-de-slag-als-rechter

#44 Zij schrijft onder andere:”In het hoger beroepsschrift wordt door mevrouw Nakad onder 6 het volgende gesteld:De valse dosiervorming en valsheid van de afgelegde verklaringen ten overstaan van de Nederlandse Rechter zijn derhalve door Poolse rechter vastgesteld#44 De rechtbank heeft de Nederlandse jeugdzorg in dit dossier “exceptioneel inhumaan en barbaars” genoemd.(productie5). om die reden kan het ouders niet worden tegengeworpen dat zij hun zonen zichzelf in veiligheid hebben gebracht om te ontsnappen aan de misstanden en het institutionele borggeweld van de Nederlandse Staat.Nu het ouderlijk gezag is afgenomen in reactie daarop en bij de wijze van “strafmaatregel” dient ook deze fout te worden gerectificeerd .De ouders hebben rechtmatig hun plicht op grond van artikel 1:247 BW uitgeoefend”

32.2 De raad van de kinderbescherming presenteert zichzelf als slachtoffer.De raad is geraakt, ja zelfs geschokt niet door de mensenrechtenschendingen en valse dosiervorming wat dit dossier kenmerkt maar doordat advocate hier aandacht voor vraagt.De driehonderd kinderen die van de ouders waren weggenomen door het kindertoeslagen schandaal alles kwijtraakten, zijn die kinderen al terug bij de ouders ?

32.3 De plotse actie van de Raad roept meer vragen op.Mijn cliënten in dit dossier waren al meer dan een jaar gevlucht uit Nederland toen directrice Smeels van de ‘ Raad voor de Kinderbescherming ‘ haar brief stuurde naar de Amsterdamse Deken.DE deken en de Raad willen/kunnen niet uitleggen waarom de Raad juist nu in actie kwam.was mevrouw Smeels misschien gebeld of zij de Deken als informant kon voorzien van actuele munitie voor het hoger beroep of ” een laatste druppel” voor de uitschrijving van het tableau ?

32.4 De reactie was kenmerkend.De orde van advocaten actie het “niet noodzakelijk on de raad van de kinderbescherming (te verzoeken) op dit moment in te gaan op de vragen die bij u leven” De Raad reageerde toch:”Wellicht kan ten overvloede in reactie op de fragen van mr.Nakad het volgende…Het moment van indienen van de klacht heeft voor de raad geen andere reden dan dat wij niet de indruk willen wekken dat wij met het indienen van de klacht nog lopende procedures wille beïnvloeden of Mr Nakad op deze manier onder druk willen zetten”

De reactie bevreemdt, omdat de Raad juist wel probeerde een nog lopende procedure in hoger beroep te beïnvloeden,al was het maar door mij in de zomervakantie geen rust te gunnen.De Raad had meer dan 225 pagina’s aan bijlagen toegevoegd.

32.5 Bij de belangen verstrengelingen had de Deken eerder niet stilgestaan. Hoewel hij in de procedure van vandaag optreedt als ‘prosecutor’ waar het dossier van Martin deel van uitmaakt, en waarbij hij vanwege in 2020 signalen had ontvangen van stille informanten, wilde hij de brief van de Raad als onafhankelijke bemiddelaar volgens het protocol behandelen. Dit punt werd afgedaan door inzet van de waarnemend-Deken. Op een andere belangrijke vraag, naar ‘ne bis in idem’ kreeg ik helemaal antwoord van de Orde. In hoeverre de Raad als stille informant uit 2020 nu naar voren treedt, valt voor mij niet vast te stellen want de stille informanten blijven voor mij geheim, welk antwoord de Deken hierop ook geeft, het is voor mij niet verifieerbaar. hij hoeft zijn stellingen niet met bewijs te onderbouwen, maar wordt op zijn woord geloofd.

De RvdK kan zich geenszins en op geen enkel punt vinden in voormelde en de ook al eerder door mevrouw mr Nakad geuite beschuldigingen en aantijgingen jegens de jeugdzorg in Nederland in het algemeen en de RvdK in het bijzonder. Het is stuitend dat het optreden/de houding van de Nederlandse autoriteiten door de rechtbank in Warschau (Polen) in de beslissing van 21 September 2020 welke door mevrouw Nakad als productie 5 is overlegd extreem inhumaan en barbaars wordt genoemd. en het is ronduit schokkend dat die rechtbanken een korte bespreking van de “Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ” als serieuze optie benoemt dat Martin, wanneer het gezag van zijn ouders is beëindigd, na terugkeer in Nederland en na het bereiken van de 12 jarige leeftijd, door dokters van het leven zou kunnen worden beroofd, zonder toestemming of wetenschap van zijn ouders.

Het past een advocaat niet om onder verwijzing naar genoemde uitspraak van de rechtbank in Warschau te spreken over ‘ontsnappen aan de misstanden en het institutionele jeugdzorggeweld van de Nederlandse Staat” De RvdK is van mening dat het op de weg van mevrouw mr. Nakad had gelegen om op zn minst afstand te nemen van genoemde overwegingen van de Poolse rechtbank met betrekking tot de “Wet toetsing levensbeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding” De RvdK vindt het zeer kwalijk dat mevrouw mr.nakad dit heeft nagelaten.

33. De Raad voor de Kinderbescherming wil dat ik als advocaat afstand neem van het Poolse vonnis.De Raad wil dus door blijven gaan op de ingeslagen weg, net als de rechterlijke macht, Amsterdamse Orde van Advocaten en de Raad van Discipline. Het illustreert opnieuw het intentionele en institutionele karakter van de jeugdzorgwereld in Nederland.
33.1 De kwalificaties van de Rechtbank Warschau “inhumaan en barbaars” slaan op de aanpak van Nederland op basis van de objectieve feiten en omstandigheden in het dossier.Polen kent geen perverse fiancielle prikkels van een commercieel jeugdzorgsysteem en doet aan waarheidsvinding.met name het contactverbod van 13 maanden is in Polen -terecht- als schokkend ervaren.
33.2 De opmerkingen over het risico van kindereuthanasie zijn in de daarop volgende passagegemaakt als additionele overweging.Ne veel kinderen met een echte zorgvraag niet de juiste hulp krijgen en, wanneer zij financieel niet interessant (genoeg) meer zijn, op straat belanden, maar ook vanwege het probleem van de zelfmoorden onder kinderen in de jeugdzorg (die knietuit de officiële cijfers blijken) , zou de Raad voor de kinderbescherming er goed aan doende Poolse zorgen over kindereuthanasie serieus te nemen. #45
33.3 Ik zie geen reden om afstand te nemen van het Poolse vonnis.Dit vonnis dwingt respect af,omdat de rechter respect heeft voor waarheidsvinding. Leugens, verzinsels en misleiding kunnen niet leiden tot rechtvaardige vonnissen.Voor mij maakt dit vonnis van de Rechtbank uit Warschau duidelijk wat Eleanor Roosevelt bedoelde met het beschermen van mensenrechten dicht bij huis, en van gewonen mensen.
Added: <p>33.2 De opmerkingen over het risico van de kindereuthanasie zijn in de daarop volgende passage gemaakt als additionele overweging.Nu veel kinderen met een echte zorgvraag niet de juiste hulp krijgen en, wanneer zij financieel niet interessant (genoeg) meer zijn, op straat belanden, maar ook vanwege het probleem van de zelfmoorden onder kinderen in de jeugdzorg (die niet uit de officiële cijfers blijken) zou de Raad van de Kinderbescherming er goed aan doen die Poolse zorgen over kindereuthanasie serieus te nemen.

34. Ik heb een brief geschreven aan de Europese Commissie en daar antwoord op gekregen.De reactie was een andere aard dan die van de Raad voor de Kinderbescherming.Verwijten over de manier waarop ik, ook als advocate opkom voor de slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, zijn mij niet gemaakt.wel kreeg ik een goede reactie namens mevrouw Von der Leyen waar ik mij in heb verdiept.In het kader van discussie, en openheid, transparantie heb ik deze, en mijn reactie, breder gedeeld.

34.1 wenst de Raad voor de Kinderbescherming nog steeds verbergen dan dit gezin slachtoffer was van mensenrechtenschendingen? En dat dit gezin is ontsnapt aan de misstanden en terreur van het institutionele jeugdzorggeweld van de Nederlandse Staat ? Heerst er nog steeds een cultuur van scoren met goed nieuws en fouten wegmoffelen? Is de Raad vergeten dat de minister de Jonge (VWS) en Dekker (rechtsbescherming) recentelijk nog excuses hebben aangeboden voor dit soort geweld? wellicht zou de ‘Raad van de Kinderbescherming” er goed aan kunnen doen excuses te maken aan deze ouders. barmhartigheid, zoals intrekking van het Europese arrestatie bevel door de Rechtbank Zeeland/West-Brabant zal wellicht mogen van de demissionaire ministers.Voor de fouten de niet meer kunnen worden hersteld zou de raad met haar ketenpartners schadevergoeding behoren toe te kennen.Andere betrokken instanties en instellingen, de Ombudsman etc, kunnen hier eveneens corrigerend optreden en zich niet langer afzijdig houden, ondanks hun wat beperkte functie.Een eigen, meer onafhankelijke begroting kan hebben.

34.2 De verwijten van de Nederlandse ketenpartners, en hun lobby, aan het adres van Polen en Europa leiden de aandacht af van de zwakke plekken in de Nederlandse rechtstaat. In Polen beslist het parlement over de benoeming van rechters, in Nederland gebeurt dit bij koninklijk besluit (artikel 117 Grondwet); dit is een besluit van de regering (artkel 47 Grondwet). Wij hebben in Nederland recentelijk een groot aantal rechterlijke benoemingen achter de rug.

34. Ik heb een brief geschreven aan de Europese Commissie en daar antwoord op gekregen.De reactie was een andere aard dan die van de Raad voor de Kinderbescherming.Verwijten over de manier waarop ik, ook als advocate opkom voor de slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, zijn mij niet gemaakt.wel kreeg ik een goede reactie namens mevrouw Von der Leyen waar ik mij in heb verdiept.In het kader van discussie, en openheid, transparantie heb ik deze, en mijn reactie, breder gedeeld.

34.1 wenst de Raad voor de Kinderbescherming nog steeds verbergen dan dit gezin slachtoffer was van mensenrechtenschendingen? En dat dit gezin is ontsnapt aan de misstanden en terreur van het institutionele jeugdzorggeweld van de Nederlandse Staat ? Heerst er nog steeds een cultuur van scoren met goed nieuws en fouten wegmoffelen? Is de Raad vergeten dat de minister de Jonge (VWS) en Dekker (rechtsbescherming) recentelijk nog excuses hebben aangeboden voor dit soort geweld? wellicht zou de ‘Raad van de Kinderbescherming” er goed aan kunnen doen excuses te maken aan deze ouders. barmhartigheid, zoals intrekking van het Europese arrestatie bevel door de Rechtbank Zeeland/West-Brabant zal wellicht mogen van de demissionaire ministers.Voor de fouten de niet meer kunnen worden hersteld zou de raad met haar ketenpartners schadevergoeding behoren toe te kennen.Andere betrokken instanties en instellingen, de Ombudsman etc, kunnen hier eveneens corrigerend optreden en zich niet langer afzijdig houden, ondanks hun wat beperkte functie.Een eigen, meer onafhankelijke begroting kan hebben.

34.2 De verwijten van de Nederlandse ketenpartners, en hun lobby, aan het adres van Polen en Europa leiden de aandacht af van de zwakke plekken in de Nederlandse rechtstaat. In Polen beslist het parlement over de benoeming van rechters, in Nederland gebeurt dit bij koninklijk besluit (artikel 117 Grondwet); dit is een besluit van de regering (artkel 47 Grondwet). Wij hebben in Nederland recentelijk een groot aantal rechterlijke benoemingen achter de rug, een soort carrousel , dat niet door het Nederlandse parlement, maar door een demissionair kabinet werd goedgekeurd#46 Hoelang kan met in het koninkrijk der Nederlanden nog blijven volharden, achter de schermen geen informeel overleg wordt gevoerd tussen de jeugdzorg en de ketenpartners, de rechterlijke macht of justitie, en of op zaakniveau tussen de G.I. en rechter, en dat politici en topambtenaren van ministeries, bijvoorbeeld van Justitie invloed uitoefenen op de rechtspraak? #47

#45 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5257353/randy-knol-ximena-zelfmoord-cooperatie-laatste-wil-aanhouding-van

#46 https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Tien-nieuwe-presidenten-voorgedragen.aspx

#47 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4830621/politiek-bemoeide-zich-met-de-zaak-wilders-pvv-leider-overweegt

#48 https://www.hogeraad.nl/geschiedenis-hoge-raad/

#49 https://www.randstad.nl/over-randstad/over-ons-bedrijf/cultuur-randstad. Vertrouwen, “We waarderen onze relaties en gaan voor de langere termijn.We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.Zo bouwen we onderling vertrouwen en en hoge klanttevredenheid”

13. Rule of Law
35. Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse rechtspraak aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. President Geert Cortese zei in 2011 bij het verschijnen van een boek over de Hoge Raad in de jaren 1930-1950: #48 “De Hoge Raad heeft niet de bescherming bieden, niet de inspirerende standvastigheid getoond, die de Nederlandse bevolking verwachtte.Als we terugkijken, kunnen we slechts diep bedroefd en bevangen door spijt raken over hoe het destijds verkeerd is gegaan.”

36. Het Koninkrijk de Nederlanden hoort te begrijpen dat wij eerst ons eigen huis op orden moeten krijgen, als we andere landen willen helpen het zelfde te doen.Practice wat You preach.#49  Ons land wordt in de uitvoeringspraktijk gekenmerkt door mensenrechten schendingen en in de jeugdzorg door misdaden tegen de menselijkheid. De “rule of law” bestaat vooral op  papier.#50. #50 https://pieteromtzigt.nl/

37.  De Nederlandse jeugdzorg is enerzijds meer een binnenlands probleem, een staat in een staat, maar anderzijds een internationaal probleem.

38. Nederlanders met een dubbele nationaliteit:Turks, Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, en in  Nederland woonachtige buitenlanders.Russen Polen, Engelsen, Australiërs, lijken door de Nederlandse jeugdzorg vaker dan gemiddeld slachtoffer te worden gemaakt. Als risico-indicatie wordt genoemd het opvoeden in twee culturen.” 
#51. https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=9&ripag=698


Ook ouders uit Midden en Oost Europa worden als verhoogd risico aangemerkt #52 https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-risicofactoren-voor-kinderen-van-ouders-uit-midden-en-oost-europa
Het NJI gaat expliciet in op de grootte van Turkse en Marokkaanse gezinnen ten opzichte van autochtonen gezinnen, en constateert een hoger risico op kindermishandeling bij allochtone gezinnen.Jonge meisjes van Antilliaanse en Surinaamse afkomst zijn in beeld tijdsein hun zwangerschap.#53https://www.nji.nl/sites/default/files/2021

39.Instanties als Interpol worden door Nederland gebruikt als instrument om “vluchtende” gezinnen terug naar Nederland te halen.Nederland doet een beroep op de politie van andere EU-lidstaten om gevluchte ouders te arresteren.Zo worden andere (Europese) landen ook medeplichtig gemaakt aan mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid in Nederland.

40. De discriminatie van LGTB’ers verdient eveneens nader onderzoek.Ook zij worden als risicogroep beschouwd.#54 Bovendien kunnen vrouwen en meisjes met psychiatrische problematiek, of met een met een verstandelijke beperking gedwongen worden tot anticonceptie.#55. Zonder waarheidsvinding lopen deze jonge vrouwen en meisjes in Nederland groot gevaar. In een van de hierboven genoemde dossiers was een moeder jarenlang vals vals “beschuldigd “ van een verstandelijke beperking, terwijl zij MBO+ niveau heeft. Vervolgens was de termijn van 1/2 jaar tot een jaar voorbij en mochten de pleeggezinnen de kinderen toch “houden” .Naar haar werd jarenlang niet geluisterd. Zij voelde zich alleen.Als advocaat en doctor in de rechtsgeleerd en als moeder van vier kinderen, heb ook wel eens het gevoel gehad dat er op belangrijke momenten niet naar mij werd geluisterd en voelde ik mij alleen.#56

41. Net zoals bij de Kindertoeslagenschandaal moet er onderzoek komen naar de inzet van (zelflerende?)  discriminerende algoritmes.Hoe waarborgen wij in het algemeen dat digitale mogelijkheden worden gebruikt in de samenwerking tussen instanties en organisaties om de kansen voor economische ontwikkeling en de rechtspositie van vrouwen, mannen en kinderen te verbeteren, in plaats van hen te beschadigen door geweld en discriminatie? Digitale financiële en juridische diensten spelen hierin een grote rol.#57

#54 https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2020/05/Richtlijn-Seksuele-Ontwikkeling-Onderbouwing.pdf

#55 https://www.zorgwelzijn.nl/verplichte-anticonceptie-nu-wettelijk-mogelijk/ ; https://nos.nlartikel/2400024-rechter-verplichtte-anticonceptie-bij-vrouwen-met-ernstige-psychiatrische-problemen.

#56 https://eurobserver.com/democracy/151673

#57 https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/koningin-maxima-bij-76e-algemene-vergadering-van-de-verenigde-naties. https://www.privacybarometer.nl/maatregel/64/Grootschalig_internet_afluisteren https://joop.bnnvara.nl/nieuws/grapperhaus-justitie-loog-kamer-voor-over-illegale-privacyschending-nctv

Slot

Zeer geachte leden van het hof.

42.In een functionerende rechtsstaat rolt de overheid niet als een stoomwals over mensen heen. Huidige bestuurders hebben in Nederland (vooral) in de afgelopen 20 jaar een nieuwe bestuurscultuur geïntroduceerd van geweld, repressie en bewuste schending van mensenrechten. Laten we daar afstand van nemen en terugkeren naar de oude bestuurscultuur, met het respect voor mensenrechten zoals Eleanor Roosevelt dit verwoordde.

42.1. Is het uit huis plaatsen van kinderen op basis van perverse financiële prikkels, mensenhandel ? #58

42.2.1 Hoe is het dan mogelijk dat meer dan 42.000 kinderen zijn gescheiden van hun families in plaats van slechts een paar honderd? #59

42.2.2 Hoe is het dan mogelijk dat Nederlandse  rechters toestaan, meewerken dat tienduizenden kinderen worden weggehaald bij hun ouders en niet meer thuis bij hun ouders  wonen? Waarom zijn honderdduizenden kinderen onder toezicht komen te staan op basis van ondeugdelijke, valse dossiers, ongefundeerde zorgen, en valse beschuldigingen?

42.2.3 Hoe is het dan mogelijk dat er ruim 70.000 gedupeerde kinderen zijn door het Kindertoeslagenscgandaal ? #60

8. Wij willen allemaal een betere wereld voor onze kinderen.Luister naar hun stem, vergeet hen niet.

Dank voor uw aandacht,

Me.MR.dr.H.W.R. Nakad-Weststrate,advocaat.

#46

Bijlage 1: analyse oud rechter.

“Je beroepsschrift lijkt mij wel terecht.Onbehoorlijke praktijkvoering in de zin van de advocatenwet lijkt mij niet aan de orde .Wel ben jij (terecht)erg kritisch. Mij ontgaat waarom de RVD het nodig vond om uitgebreid in te gaan op fietservaring van je dochter.Dat geval betreft de privésfeer.De casus betreft echter jou beroep als advocaat in de sector jeugdzorg .Wat heeft een gebeurtenis in de persoonlijke levenssfeer dus te maken met “onbehoorlijke praktijkvoering” ?

Op 13 Mei 2020 vraag jij advies aan de Deken ( door hem ook hulpverzoekgenoemd). In de beslissing van de RvD (onder 2.15) staat een citaat van jou:……”Ik heb in Mei 2020 de presidenten van 3 rechtbanken en de Amsterdamse Deken geïnformeerd over mijn moeilijke positie als advocaat” Op 18 Mei 2020 en 6,8,en 16 Juni 2020 was over de adviesvraag aan de Deken nog nader contact tussen jou en de stafmedewerker van de Deken.Hierna ontstaat -lijkt mij- al snel verwarring , met name nadat op 18 Juni 2020 JB West zich bij de Deken melde met een klacht over jou. Er groeiden misstanden langs elkaar heen praten nam toe, de dialoog werd ongezelliger.

Verwarring door het ontstaan van een schimmige fase.Wie was in gesprek met wie? Werden er nog afspraken gemaakt? Deden de rechtbankpresidente toezeggingen of juist niet? Hebben deze presidenten contact met de Deken opgenomen? De Deken zegt zelf dat hij ook signalen over jou functioneringen ontving en toen een eigen onderzoek begon. Hij wilde niet zeggen wat de signalen inhielden en evenmin welke personen of instanties die signalen afgaven. En waar ging de Deken nu eigenlijk onderzoek naar doen ? En wat had de prioriteit: jou adviesvraag of de klacht van JB West? In de stukken en in de beslissing van de RvD lees ik over deze punten niets. Met alle begrip dat een Deken het erg druk heeft kan toch de vraag worden gesteld waarom hij hierover niet onmiddellijk helder heeft gecommuniceerd. Ongetwijfeld zou dat hebben bijgedragen aan voorkoming van misverstanden, langs elkaar heen praten en het ontstaan van spanningen.

Op 23 November 2020 vond pas  een gesprek met de Deken (en stafmedewerker) plaats over de stand van zaken mbt jouw advieswverzoek.Reactie Deken: “ Ik zie tot nu toe geen aanleiding om daar gehoor aan te geven” Hij voegde daar aan toe: “U mag,als u dat wil,nog andere dingen opsturen”. Na enig heen en weer gepraat lijkt de Deken zijn hoofdzaak te poneren en direct een onverduidelijke meningen hebben over jou optreden bij een handelskamer ( beslissing RVD,p8 en 9) Datoptreden vond hij opmerkelijk en blijk gevend van een niet professionele instelling en onvoldoende professionele distantie.De klomp van de Deken was namelijk gebroken door jouw aanpak m.b.t de wraking. Zijn indruk was dat jij te zeer op de huid van de cliënt kroop .Hij vroeg zich daarom af of je wel een geschikte advocate bent voor jeugdzorgzaken.Jij hebt daarop een verklaring gegeven (p.8, 2e alinea, en p.9,2e alinea, beslissing RVD ) die duidelijk en ook begrijpelijk is. 

De Deken heeft wel gelijk waar hij zegt dat het principe “ hoor en wederhoor” zo ongeveer heilig is.Daarom kon hij blijkbaar niet openstaan voor jou verklaring.Dat is mogelijk begrijpelijk.Met jou redenering meegaan gaf hem waarschijnlijk het gevoel zich radicaal tegenover de Jeugdzorg op te stellen en de rechterlijke macht te beschuldigen van medeplichtigheid aan de ernstige misstanden binnen de jeugdzorg. 

Het op 10 December 2020 gehouden vervolggesprek met de Deken (en stafmedewerker ) vertoont een handhaving van de status quo.Daarbij verweet de Deken je een kokervisie en complot-denken. Intussen was wel duidelijk geworden dat de blijkbaar weinig creatieve Deken jou aanpak niet aanstond en je ongeschikt achtte voor de jeugdzorgadvocatuur. Het is daarom begrijpelijk dat jij het niet meer zinvol vond de Deken nadere gegevens te verschaffen.De Deken stuurde nog een brief over het neerleggen van je functie als advocaat.Kortom: resultaat artikel 60b advocatenwetprocedure. Dit is ongeveer de stand van zaken die ik pluk uit de weergave in het “verloop van de procedure” .

Wat kan er over de “ BEOORDELING” worden gezegd ? Opmerkelijk en ook belangrijk is dat de RvD direct al in 5.2 opmerkt er niet aan te twijfelen dat cliënten van verweerster en andere belanghebbende tevreden zijn over haar rechtsbijstand en andere activiteiten en dat zij zich door haar gehoord en vertegenwoordigd voelen.De RvD voegt daaraan toe dat ook niet ter discussie staat dat er sprake is van zorgen en klachten, ook ernstige klachten, over het functioneren van de Jeugdzorg .Tot zover dus:mevrouw Nakad een voortreffelijke advocate!

Geen sprake van “onbehoorlijke praktijkuitvoering” Dat geldt zo stelt de RvD in 5.3 ook wanneer verweerster zich activistisch opstelt.Zij mag zonder meer ook uitlatingen doen die de Jeugdzorg of de rechterlijke macht ongevallig zijn. Dus nog steeds GEEN sprake van “ onbehoorlijke praktijkuitoefening”.

In het staartje van 5.3 en in 5.4 wordt desondanks al direct het vonnis geveld;”De RvD is van oordeel van verweerster met DE WIJZE WAAROP verweerster als advocaat inzet om misstanden in de Jeugdzorg aan de orde te stellen, blijkt geeft tijdelijk of blijvend niet in staat te zijn haar praktijk als advocaat in jeugdzorg- gerelateerde zaken behoorlijk te kunnen uitoefenen” Ineens is er toch sprake van “onbehoorlijke praktijkuitoefening”. Hoe kan dat ?

Blijkbaar door DE WIJZE WAAROP de praktijk wordt uitgeoefend.En meer precies “de wijze waarop” jij misstanden in de jeugdzorg aan de orde stelt.En wat is er mis met die wijze ? Je hebt als advocaat toch op een verantwoorde en kalme wijze echt bestaande knelpunten onder woorden gebracht?!

Verweerster lijdt aan tunnelvisie wordt gesteld.Een moderne hype? In elke geval moeilijk.Onwelgevallige uitlatingen mogen volgens de RvD En eerder had de Deken al te kennen gegeven:”dat hij er niet tegen was dat advocaten misstanden aan de orde stellen.Integendeel dat is een taak en als dat nodig is om publiek te doen, dan moet je dat zeker doen” ( p.10,RvD) Als men dat leest dan zou je denken:nou, dat heeft de verweerster toch gedaan.En vooral als het gaat over ernstige zorgen over hoe Jeugdzorg vaak functioneert (en daarmee zijn de Deken en de RvD het eens) dan kom je toch niet op het idee van “onbehoorlijke beroepsuitvoering”?

Zijn de Deken en de RvD met de term niet te slordig omgesprongen ? Juist de wegen en de vaagheid van die term had de RvD in moeten gaan op jouw verzoek en GZ-psycholoog/orthopedagoog als getuige te horen.Nog (veel) beter zou geweest zijn de bekende rechtspsycholoog prof Peter van Koppen.

Dan het bijna fietsongeluk .Zie mijn (eerdere) punt.Die gebeurtenis mag dus geen negatief oordeel opleveren.Het betreft privédomein waaronder uiteraard ook de begrijpelijke emotionaliteit die bij de dergelijke gebeurtenis kan ontstaan.Met dat privéleven mogen de Deken en de RvD zich niet bemoeien.

Volgens overweging: a) uitlatingen over de rechterlijke macht en b) verkeerd gebruik van de rechtsmiddelen.Zie mijn eerdere punt. De kern van jouw kritiek is geweest dat de rechterlijke macht zich ten onrechte als “ketenpartner” opstelt en voldoende kritisch is. Niet meer en niet minder. Die ongetwijfeld kritische uitgangspunten kunnen en mogen redelijkerwijs toch niet worden opgevat als “een wijze van onbehoorlijke praktijkuitvoering”?

Dan overweging 5.8 beslissing RvD.Niet chique voor rechtspraak.Deze hele passage lijkt enigszins op stemmingmakerij.Het staat verweerster uiteraard vrij, zo redeneert het college, om haar eigen redeneerstijl en bewoordingen te gebruiken.Tegelijk bevalt de stijl van verweerster het college niet. Het college blijkt het gezegd dat “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is” dus niet te accepteren.

Maar hoe het college zo een opvatting in hemelsnaam als onderbouwing gebruiken van een beslissing die resulteert in”onbehoorlijke praktijkvoering” ? Overweging 5.10, beslissing RvD . Mij lijkt dat het college zich vergist of misschien probeert iets weg te poetsen .Ook niet chic. Het college stelt namelijk dat het verzoek van de Deken immers enkel is gebaseerd op stukken die zich in het dossier bevinden en dat die stukken niet afkomstig zijn van anonieme bronnen.Het geval doet zich echter voor dat in die stukken staat dat de Deken tegen jou heeft gezegd dat hij niet van plan was te vertellen van wie hij signalen had verkregen. Die personen hadden hem gevraagd hen niet bij naam te noemen. (Zie p 7 RvD) .

Tot slot.De beslissing van de RvD vind ik erg onbevredigend, weinig overtuigend ook.Het lijkt mij dat deze voor jou persoonlijk diep ingrijpende beslissing meer onderzoek verdiend. En waarom heeft de Deken zich niet meer begripvol opgesteld. Iedereen was het er over eens dat de aanpak van de Jeugdzorg en het toezicht van de rechterlijke macht zacht gezegd zwakke schakels waren (zijn) Toen jij hem om hulp vroeg had hij bijvoorbeeld met je kunnen meedenken hoe het beter te krijgen. Dat doet mij denken aan de vraag of er nog geen regionale,landelijke, Europese of mondiale club van Jeugdzorg-advocaten is. Indien niet, dan zou onmiddellijke oprichting wenselijk zijn. Een platform met een juridische praktische en wetenschappelijke sector .Er zal toch iets moeten gebeuren .Zo mogen juristen onder elkaar toch niet blijven aanmodderen ? En helemaal ter afsluiting herinner ik opnieuw aan de professor Peter van Koppen (thans met pensioen) .Destijds werd hij voor gek verklaard. Hoe kon je nou zeggen ( het ging over strafrecht) dat de rechterlijke macht regelmatig fouten maakte en zich ook herhaald op tunnelvisie baseerde ? Hij hield stand, en hij werd hoogleraar. Het boek Dubieuze zaken werd een standaardwerk.

Iedereen vond hem ineens een voortreffelijke psycholoog.

Op dit moment van publiceren is er een samenwerking gestart tussen de

Holland de jure Assembly en Common Law Nederland Earth om samen met een grand Jury Willem Alexander van Amsberg aan te schrijven om per direct de hoogste noden in Nederland bespreekbaar te maken en de orders uit te voeren die aan hem gedaan worden.