Authentieke journalistique ;)

Alles wat bijdraagt aan een beter en menswaardig leven is het juiste Dharma van de mens, het is de Dharma van de mens en haar evolutie om in welke vorm dan ook bij te dragen aan ieders welzijn.

Voor het hoogste goed,…….word er ook wel gezegd,…….of het nu in een gebed is een daad een meditatie of een intervieuw, alles in de intentie om meer licht te brengen onder de mensen. We horen ook graag jou verhaal, jou idee, wat inspireert jou om levenskwaliteit toe te voegen aan onze Ether ?

Naast interviews en korte filmpjes publiceren we ook wel eens wat, als de artikelen in lijn zijn met waarheidsvinding en in lijn met de universele mensenrechten, voor verdieping op bepaalde onderwerpen verwijzen wij ook door naar andere sites die de nieuwe media, onafhankelijke journalistiek vertegenwoordigen.

Onze artikelen zijn in eerste instantie gericht op natuurlijk gezond zijn en blijven, natuurlijke vormen van genezing en de kracht van de geest in het creëren van de werkelijkheid die we in ons hart wensen. Bij de Ilma Yoga House kun je mini retraites volgen van 3 dagen, waarin Yoga, meditatie, Detox, wandelen en resetten in deze tijd van verandering. Dicht bij je zelf blijven en je energie op en ontladen,…..we gaan naar een fantastisch mooie tijd waarin afstemming een collectief gebed van het hart wordt.

Bij onze cliënten werken wij altijd volgens de code van Bordeaux,

Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen.

  • Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist
  • Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
  • De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
  • Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
  • Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te zetten.
  • Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
  • De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
  • Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
  • Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen of anderen.

Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 met een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme.